ANBI

Naam

Oecumenische Hagediensten

Bankrekening

NL 12 ABNA 0498 9924 97

Fiscaal nummer

8161.19.089

Contactgegevens

Secretariaat: Xaveriuslaan 4, 3972 EM Driebergen-Rijsenburg

Bestuurssamenstelling

Met ingang van 12 juni 2022: 

Tim Verhoef, voorzitter

Jurriën Dengerink, secretaris - penningmeester

Joke de Zwaan-Pol, lid

Op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens is het niet toegestaan dat de geloofsovertuiging van enig persoon in een register wordt bijgehouden. Voor kerkgenootschappen bestaat derhalve een uitzondering ten aanzien van de verplichting om namen van bestuursleden te vermelden.

Beleidsplan

Beloningsbeleid

Er vindt geen beloning plaats aan leden van organen van de rechtspersoon, en er zijn geen personen in dienst van de rechtspersoon.

Doelstelling

De rechtspersoon heeft blijkens haar statuten ten doel:

Door op onderstaande link te klikken komen de stukken in beeldv

Jaarrekening 2023 

Jaarrekening 2022