ANBI

Naam

Oecumenische Hagediensten

Bankrekening

NL 12 ABNA 0498 9924 97

Fiscaal nummer

8161.19.089

Contactgegevens

Secretariaat: Xaveriuslaan 4, 3972 EM Driebergen-Rijsenburg

Bestuurssamenstelling

Met ingang van 12 juni 2022:

Tim Verhoef, voorzitter

Jurriën Dengerink, secretaris - penningmeester

Joke de Zwaan-Pol, lid

Op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens is het niet toegestaan dat de geloofsovertuiging van enig persoon in een register wordt bijgehouden. Voor kerkgenootschappen bestaat derhalve een uitzondering ten aanzien van de verplichting om namen van bestuursleden te vermelden.

Beleidsplan

  • Het beleid wordt door de leden/deelnemers vastgesteld in de Hageraad.

  • Nieuw beleid wordt voorbereid door de stuurgroep in overleg met betrokkenen.

  • De uitvoering van het beleid, de vertaling naar activiteiten en de organisatie van activiteiten gebeurt door werkgroepen en/of deelnemers als taakverantwoordelijken.

  • De stuurgroep zorgt voor facilitering, coördinatie en kwaliteitsbewaking van de uitvoering van het vastgestelde beleid en van de vertaling naar activiteiten. Zij wijst daartoe deelnemers aan of stelt werkgroepen in met doelstelling en taken. Zij zorgt, waar nodig, voor afspraken over onderlinge communicatie tussen deelnemers en/of tussen werkgroepen. Zij zorgt in het kader van kwaliteitsbewaking voor afspraken over terugkoppeling voor deelnemers en werkgroepen naar de stuurgroep.

  • In het kader van haar verantwoordelijkheid voor het voorbereiden van nieuw beleid moet de stuurgroep zich inspannen om signalen van de Hageraad, van individuele deelnemers/leden, van werkgroepen en van de buitenwereld (kerkelijk en niet-kerkelijk) op te vangen, die aanleiding kunnen geven tot nieuw beleid.

  • Het beheer van de gemeenschap ( gang van zaken, secretariaat, financiën) is handen van de stuurgroep. Zij legt daarover conform de statuten verantwoording af aan de Hageraad.

Beloningsbeleid

Er vindt geen beloning plaats aan leden van organen van de rechtspersoon, en er zijn geen personen in dienst van de rechtspersoon.

Doelstelling

De rechtspersoon heeft blijkens haar statuten ten doel:

  • Het vieren van oecumenische diensten van Schrift en Tafel door de deelnemers;

  • Het betrekken van de deelnemers bij de voorbereiding en uitvoering van de diensten;

  • Het bieden van een platform aan de deelnemers voor initiatieven binnen of buiten de Hagediensten.

Door op onderstaande link te klikken komen de stukken in beeld

Jaarrekening 2021

Jaarrekening 2020