Over ons

Op 8 november 1987 werd door een aantal personen uit Doorn en Driebergen met een verschillende kerkelijke achtergrond de eerste Oecumenische Hagedienst gehouden. De naam Hagediensten verwijst zowel naar het karakter van vrijplaats, als ook naar de plaats waar de Hagediensten gehouden worden, namelijk de kapel van Bartiméushage.

De uitgangspunten voor de Oecumenische Hagediensten zijn:

  • een ontmoetingsplaats te zijn voor mensen binnen of buiten de kerken, die behoefte hebben aan een oecumenisch dak boven het hoofd;

  • het vormgeven aan de eenheid van Schrift en Tafel in vrijwel alle diensten;

  • een oefenplaats te zijn waar vrijheid bestaat om te werken aan een oecumenische liturgie met alternatieve vormen en met speciale aandacht voor eigentijdse liederen en teksten;

  • het participeren van deelnemers in de voorbereiding en de uitvoering van de diensten.

  • er worden contacten onderhouden met kerken in Driebergen en Doorn.

  • de interne regelingen/afspraken staan in de blauwe map.

Missie

De Hagediensten is een basisgemeente van en voor de bezoekers: een gemeenschap van onderaf, die functioneert met een grote mate van participatie en zelfwerkzaamheid van alle deelnemers. Een lerende gemeente van mensen onderweg, die zoeken naar nieuwe wegen, die 'gaan waar geen weg is' in de wereld van vandaag.

De Hagediensten bieden onderdak aan zo'n 60 mensen, die op zoek zijn naar spiritualiteit en tevens gericht zijn op het dienen van de samenleving. Iedereen die zich hierin herkent is welkom als deelnemer!

Organisatie, bestuur en financiën

De gemeenschap heeft een verenigingsstructuur. Er is slechts op enkele punten een formeel onderscheid tussen leden en overige deelnemers. Een niet-lid kan geen bestuursfunctie uitoefenen. Een lid heeft stemrecht bij besluiten over formele verenigingszaken, een niet-lid niet. Wie zich niet aanmeldt als lid, kan dus als deelnemer toch bijna volledig meedoen aan alle activiteiten van de Hagediensten en kan meepraten over vormgeving van het beleid.

De stuurgroep is het bestuur van de vereniging. De bestuursleden worden benoemd door de ledenvergadering.

De stuurgroep bestaat uit:

T.J. (Tim) Verhoef, voorzitter

J.J. (Jurriën) Dengerink, secretaris-penningmeester

J.C. (Joke) de Zwaan-van der Pol, lid

Aan alle deelnemers wordt jaarlijks een vrijwillige bijdrage gevraagd voor de kosten van de Hagediensten. Leden betalen jaarlijks ook een kleine contributie.

Hageraad

De Hageraad functioneert enerzijds als formele ledenvergadering van de vereniging, maar is anderzijds vooral het overlegplatform waar alle deelnemers hun inbreng kunnen geven betreffende beleidskwesties, de praktische gang van zaken of thema’s die de gemeenschap bezighouden.

Bepaling beleid

Het beleid wordt door de leden/deelnemers vastgesteld in de Hageraad. Nieuw beleid wordt voorbereid door de stuurgroep, in overleg met betrokkenen.

Ordening en coördinatie

De uitvoering van het beleid, de vertaling naar activiteiten en de organisatie van activiteiten gebeurt door werkgroepen en/of deelnemers als taakverantwoordelijken.

De stuurgroep zorgt voor de facilitering, coördinatie en kwaliteitsbewaking van de uitvoering van het vastgesteld beleid en van de vertaling naar activiteiten. Zij wijst daartoe deelnemers aan of stelt werkgroepen in met doelstellingen en taken. Zij zorgt, waar nodig, voor afspraken over onderlinge communicatie tussen deelnemers en/of tussen werkgroepen. Zij zorgt in het kader van kwaliteitsbewaking voor afspraken over terugkoppeling door deelnemers en werkgroepen naar de stuurgroep.

Aandacht voor vernieuwing

In het kader van haar verantwoordelijkheid voor het voorbereiden van nieuw beleid moet de stuurgroep zich inspannen om signalen van de Hageraad, van individuele deelnemers/leden, van werkgroepen en van de buitenwereld (kerkelijk en niet-kerkelijk) op te vangen, die aanleiding kunnen geven tot nieuw beleid.

Beheer van de gemeenschap

Het beheer van de gemeenschap (gang van zaken, secretariaat, financiën) is in handen van de stuurgroep. Zij legt daarover conform de statuten verantwoording af aan de ledenvergadering.