ANBI

NAAM

Oecumenische Hagediensten

FISCAAL NUMMER

8161.19.089

CONTACTGEGEVENS

Secretariaat: Diederichslaan 37,

3971 PA Driebergen-Rijsenburg

BESTUURSSAMENSTELLING

Op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens is het niet toegestaan dat de geloofsovertuiging van enig persoon in een register wordt bijgehouden. Voor kerkgenootschappen bestaat derhalve een uitzondering ten aanzien van de verplichting om namen van bestuursleden te vermelden.

BELEIDSPLAN

  • Het beleid wordt door de leden/deelnemers vastgesteld in de Hageraad.
  • Nieuw beleid wordt voorbereid door de stuurgroep in overleg met betrokkenen.
  • De uitvoering van het beleid, de vertaling naar activiteiten en de organisatie van activiteiten gebeurt door werkgroepen en/of deelnemers als taakverantwoordelijken.
  • De stuurgroep zorgt voor facilitering, coördinatie en kwaliteitsbewaking van de uitvoering van het vastgestelde beleid en van de vertaling naar activiteiten. Zij wijst daartoe deelnemers aan of stelt werkgroepen in met doelstelling en taken. Zij zorgt, waar nodig, voor afspraken over onderlinge communicatie tussen deelnemers en/of tussen werkgroepen. Zij zorgt in het kader van kwaliteitsbewaking voor afspraken over terugkoppeling voor deelnemers en werkgroepen naar de stuurgroep.
  • In het kader van haar verantwoordelijkheid voor het voorbereiden van nieuw beleid moet de stuurgroep zich inspannen om signalen van de Hageraad, van individuele deelnemers/leden, van werkgroepen en van de buitenwereld (kerkelijk en niet-kerkelijk) op te vangen, die aanleiding kunnen geven tot nieuw beleid.
  • Het beheer van de gemeenschap ( gang van zaken, secretariaat, financiën) is handen van de stuurgroep. Zij legt daarover conform de statuten verantwoording af aan de Hageraad.

BELONINGSBELEID

Er vindt geen beloning plaats aan leden van organen van de rechtspersoon, en er zijn geen personen in dienst van de rechtspersoon.

DOELSTELLING

De rechtspersoon heeft blijkens haar statuten ten doel:

  • Het vieren van oecumenische diensten van Schrift en Tafel door de deelnemers;
  • Het betrekken van de deelnemers bij de voorbereiding en uitvoering van de diensten;
  • Het bieden van een platform aan de deelnemers voor initiatieven binnen of buiten de Hagediensten.


JAARVERSLAG 2018 van de vereniging Oecumenische Hagediensten Driebergen-Doorn
(publieksversie)

De vereniging
De vereniging telt een 60-tal leden en belangstellenden. In 2018 zijn 3 leden overleden.

Ledenvergaderingen
Afgelopen jaar zijn er twee ledenvergaderingen gehouden. 
In de meivergadering bespraken wij met elkaar het boekje van Maarten den Dulk: Voor een nieuw begin; de agenda van Genesis.
In de novembervergadering heeft André Droogers een toelichting gegeven op zijn pamflet: Speltherapie voor verward Nederland. Een pleidooi om spelenderwijs de voor- en nadelen van diversiteit te leren kennen en zo tegelijkertijd een basis te creëren voor samenleven in het oude of nieuwe Nederland.

De Hagediensten
In het verslagjaar zijn twee wekelijkse diensten gehouden. Hiervan zijn er 10 verzorgd door de drie “Driebergse pastores” en 10 door 8 andere voorgangers. De liturgiecommissie verzorgde – zoals gebruikelijk – de Goede Vrijdag dienst.
De Hagedienstgemeenschap heeft een groep van ongeveer 14 voorgangers die op verzoek, en indien het hen schikt, bij ons voorgaan.
In de Veertig Dagen tijd en in de Adventstijd zijn er vespervieringen bij leden thuis geweest en in de maanden juli en augustus 4 thema-zomerdiensten die werden verzorgd door leden.
Voor de lezingen volgen de Hagediensten het Oecumenisch leesrooster. Voor de zomervakantie is er een lezingencyclus over Genesis geweest, gevolgd door een tweede lezingencyclus over de Brief aan de Efeziërs in September.
De diensten zijn voorbereid met - naast de hoofdvoorbereider uit de liturgie commissie - 21 Hagedienstgangers die 1 of meer keren aan een voorbereiding hebben meegedaan.
Het aantal bezoekers van een Hagedienst varieert van 25 tot 40, waarvan 10 – 15 cantorijleden.
De Hagediensten werden 7 maal in de Kapel , 10 maal in de Druivenkas, en 3 maal in Nieuw Hydepark gehouden. Doordat het pastoraat van Bartimeus haar diensten plant vanaf de eerste zondag van een maand ontstaat er een enkele keer per jaar een verstoring van het twee wekelijkse ritme.

Collectedoelen 2018
Zie jaarverslag van de penningmeester

Raad van Kerken, en andere kerkgenootschappen.
In 2018 hebben we niet meegedaan aan de Oecumene zondag .
In september werkten de Hagediensten actief mee aan de Vredesweek en de Vredeszondag. De cantorijen van de drie kerken zongen er gezamenlijk.
De Hagediensten zijn vertegenwoordigd in de Raden van Kerken van Driebergen en van Doorn.

De Liturgiecommissie & Cantorij.
De leden van de liturgiecommissie komen 3 maal per jaar bijeen om te overleggen over de vormgeving van de Hagediensten. De commissie bestaat 5 leden, de twee muzikanten, en als gastlid degene die het jaarlijkse voorgangersrooster opstelt.
Elke dienst wordt voorbereid door een lid van de liturgiecommissie met – bij voorkeur - twee leden uit de gemeenschap en één van de twee muzikanten.
Op een zaterdagmorgen of woensdagavond voorafgaand aan een Hagedienst oefent de cantorij die bestaat uit ongeveer 15 personen: 4 sopranen, 5 alten, 2 tenoren, en 4 bassen.

De Kosterij
Een groep van 15 personen verzorgt de kostersdiensten: het klaar maken van de kapel voor de Hagedienst, en het schenken van koffie etc. na de dienst. Verder wordt de kostersgroep geholpen door welwillende langblijvers bij het herschikken en/of opbergen van het meubilair. De kosters hebben er in de Grote Stuurgroep voor gepleit de plaats van samenkomst te beperken tot de Kapel en de Moestuin van Bartimeus.

De Contactcommissie
Leden van de contactcommissie delen bij een Hagedienst de liturgieën uit, en geven aandacht aan het lief en leed binnen de gemeenschap.

De Publiciteitscommissie
De commissie draagt zorg voor de tweewekelijkse uitgave van de Digitale Nieuwsbrief.

De Stuurgroep
De Stuurgroep overlegde 6 keer in 2018, waarvan tweemaal met de vertegenwoordigers van de werkgroepen als Grote Stuurgroep.
De hoofdonderwerpen in 2018 waren:
* De huisvesting van de Hagediensten
* De wet op de gegevensbescherming mbt. persoonsgegevens.
* De voorbereiding van de Hageraden.
* De verstanbaarheid van het gesproken / voorgelezen woord
* De bemensing van de commissies.

Samenstelling Stuurgroep (tevens bestuur van de vereniging) in 2018
Willem Bezemer, Martin Kemperman (tot eind 2018), Annemarie Kruimer, Teun van der Ven en Totie Vlek.

Andere medewerkers
Veel werk wordt ook gedaan door leden die niet in een van de bovengenoemde werkgroepen zitten. Zonder hen kunnen de Hagediensten niet blijven bestaan.

Teun van der Ven, mei 2019


HAGEDIENSTEN JAARREKENING 2018
STAAT VAN BATEN EN LASTEN
BATEN REK 2018 BEGR 2018 REK 2017 LASTEN REK 2018 BEGR 2018 REK 2017
Vrijw bijdragen 9762 11000 9650 Vieringen 4236 6500 4371
Rente 42 100 119 Cantorij 665 1000 925
Kosterij 334 1500 380
Pastoraat 97 500 275
Communicatie 186 200 193
Bestuur/secr 431 100 26
Giften 800 650 650
Collectedoelen 42 100 119
Diversen 401 500 533
Saldo 2612 50 2297
Totalen 9804 11100 9769 Totalen 9804 11100 9769
STAAT VAN BATEN EN LASTEN COLLECTEDOELEN
BATEN REK 2018 REK 2017 LASTEN REK 2018 REK 2017
Collectes/giften 4214 5695 Vrolijkheid 1742 2603
Rente 2017 119 203 Mikondo 1955 1303
Batig saldo 2017 2297 2436 Haïti 1718 1666
Hon voor collecte 240 Tent of Nations 604 1350
Exodus 611
Kitoko 661
Hospice 661
Pax 330
Totalen 6630 8574 6630 8574
BALANS PER 31 DECEMBER 2018
ACTIVA REK 2018 REK 2017 PASSIVA REK 2018 REK 2017
ABN AMRO 1304 2775 Vooruit ontv 400 1100
ASN 22676 22634 Nog te betalen 50 73
Reservering 876 1820
Saldo te verdelen 2654 2416
Eigen vermogen 20000 20000
Totalen 23980 25409 23980 25409
Saldo te verdelen 42 Diversen staat van baten en lasten bank 176
2612 bonnen etc 225
Totaal 2654 401
Reservering huur 1820
huur 2018 944
resteert 876 ,