ANBI

NAAM

Oecumenische Hagediensten

FISCAAL NUMMER

8161.19.089

CONTACTGEGEVENS

Secretariaat: Diederichslaan 37,

3971 PA Driebergen-Rijsenburg

BESTUURSSAMENSTELLING

Op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens is het niet toegestaan dat de geloofsovertuiging van enig persoon in een register wordt bijgehouden. Voor kerkgenootschappen bestaat derhalve een uitzondering ten aanzien van de verplichting om namen van bestuursleden te vermelden.

BELEIDSPLAN

  • Het beleid wordt door de leden/deelnemers vastgesteld in de Hageraad.
  • Nieuw beleid wordt voorbereid door de stuurgroep in overleg met betrokkenen.
  • De uitvoering van het beleid, de vertaling naar activiteiten en de organisatie van activiteiten gebeurt door werkgroepen en/of deelnemers als taakverantwoordelijken.
  • De stuurgroep zorgt voor facilitering, coördinatie en kwaliteitsbewaking van de uitvoering van het vastgestelde beleid en van de vertaling naar activiteiten. Zij wijst daartoe deelnemers aan of stelt werkgroepen in met doelstelling en taken. Zij zorgt, waar nodig, voor afspraken over onderlinge communicatie tussen deelnemers en/of tussen werkgroepen. Zij zorgt in het kader van kwaliteitsbewaking voor afspraken over terugkoppeling voor deelnemers en werkgroepen naar de stuurgroep.
  • In het kader van haar verantwoordelijkheid voor het voorbereiden van nieuw beleid moet de stuurgroep zich inspannen om signalen van de Hageraad, van individuele deelnemers/leden, van werkgroepen en van de buitenwereld (kerkelijk en niet-kerkelijk) op te vangen, die aanleiding kunnen geven tot nieuw beleid.
  • Het beheer van de gemeenschap ( gang van zaken, secretariaat, financiën) is handen van de stuurgroep. Zij legt daarover conform de statuten verantwoording af aan de Hageraad.

BELONINGSBELEID

Er vindt geen beloning plaats aan leden van organen van de rechtspersoon, en er zijn geen personen in dienst van de rechtspersoon.

DOELSTELLING

De rechtspersoon heeft blijkens haar statuten ten doel:

  • Het vieren van oecumenische diensten van Schrift en Tafel door de deelnemers;
  • Het betrekken van de deelnemers bij de voorbereiding en uitvoering van de diensten;
  • Het bieden van een platform aan de deelnemers voor initiatieven binnen of buiten de Hagediensten.

VERSLAG VAN DE UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN

Het secretariële jaarverslag 2015 van de Vereniging Oecumenische Hagediensten over het verenigingsjaar 2013

De Vereniging Oecumenische Hagediensten.
De vereniging telde 53 leden (peildatum; okt 2015) , 5 regelmatige bezoekers waren op de peildatum nog geen lid.

De Hagediensten
In het verslagjaar zijn 27 diensten gehouden, waarvan 4 zomer-themadiensten.
Actief is meegewerkt aan de Vredeszondag die we met andere kerkgenootschappen in de Grote kerk gevierd hebben op een tussenliggende zondag.
De Hagediensten worden bijgewoond door 30 tot 40 personen per keer.
Afgezien van de plaatselijke voorgangers kunnen de Hagediensten terugvallen op een 10-tal voorgangers die op verzoek willen voorgaan in onze gemeenschap.
Van de plaatselijke voorgangers zijn er 3 die tot onze eigen gemeenschap behoren, en een 5-tal die af en toe voorgaan.
Ter ondersteuning van de vieringen en vespers tijdens de Advent en de 40-dagen periode zijn door Lies Mikkers en Totie Vlek weer themaboekjes gemaakt. In het kader van de adventsviering verscheen ook een boekje met wieg-verhalen. Reacties van Hagedienstgangers op de vraag: waar stond je wieg.
Tijdens de diensten wordt het zingen ondersteund door de muzikanten Gerben Baaij en Frits de Zwaan. Deze laatste leidt ook de cantorij die twee wekelijks oefent en 15 leden telt.
Om beurten ging de collecte-opbrengst naar het Kitoko-project in de democratische Republiek van Congo, het Hospice Heuvelrug in Zeist en naar de Stichting Vrolijkheid, voor de afdeling van in het AZC Leersum.
De leden van de liturgiecommissie bereiden de diensten voor en komen een 4-tal keren per jaar bijeen om de werkzaamheden met elkaar af te stemmen.
Wim Weima is in 2015 toegetreden tot de liturgie-commissie en heeft de plaats ingenomen van Ciska Smeink.
In 2015 heeft Jurjen Dengerink het uitnodigen van de voorgangers verzorgd als opvolger voor Totie Vlek.

De stuurgroep
In mei 2015 zijn afgetreden: Cor Berkel, Wim Konijnenberg, en Elly Kraaimaat.
Zij zijn opgevolgd door: Annemarie Kruimer (voorzitter), Teun van der Ven (secretaris), Martin Kemperman (lid communicatie), en Totie Vlek (lid).
Willem Bezemer is aangebleven als penningmeester.
Het belangrijkste onderwerp voor de stuurgroep was de verbetering van de communicatie. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een 2-wekelijks verschijnende digitale nieuwsbrief: het Hagenieuws. Aan de ontwikkeling van de digitale nieuwsbrief is veel tijd besteed door Cor Berkel, Wim Konijnenberg, Clemens Egelie, Frank Renssen en Martin Kemperman. Het aantal abonnees is gestegen naar 75.
Oktober 2015 is een nieuw Adressenboek uitgegeven met dank aan Lies Mikkers die de lay-out en het kopiëren heeft verzorgd.
De kostersgroep o.l.v. Lies Mikkers heeft ook dit jaar er zorg voor gedragen dat de kapel steeds weer gereed was voor de vieringen. En natuurlijk ook voor koffie na de dienst.
Het wel en wee van de Hagedienstbezoekers wordt behartigd door de Contactcommissie olv Josė Renssen. Waar nodig wordt door Marijke Egelie, Jaap van Eekelen, Huguette Jurriaanse en Joke de Zwaan pastorale zorg verleend.
De contacten met de jonge gezinnen waren dit jaar beperkt. De kinderen hebben een actieve bijdrage gehad aan de viering op Palmzondag en die van de Kerstnacht.
De werkgroep Vredesweek onder leiding van Marijke Egelie heeft zich ingezet voor een geslaagde viering op Vredeszondag die we samen met andere kerkgenootschappen in de Grote kerk gevierd hebben. Ook heeft deze werkgroep een theatermiddag en een politiek forum georganiseerd over het thema van de Vredesweek ‘Vrede Verbindt.’

Teun van der Ven

Mei 2016


HAGEDIENSTEN JAARREKENING 2017

STAAT VAN BATEN EN LASTEN
BATEN REK 2017 BEGR 2017 REK 2016 LASTEN REK 2017 BEGR 2017 REK 2016
Vrijw bijdragen 9650 11000 11685 Vieringen 4371 5000 4119
Rente 119 175 203 Cantorij 925 1000 865
        Kosterij 380 750 331
        Pastoraat 275 500 63
        Communicatie 193 1000 333
        Bestuur/secr 26 250 75
        Gift 650 650 650
        Collectedoelen 119 175 203
        Diversen 533 450 811
        Saldo 2297 1400 4438
  9769 11175 11888   9769 11175 11888
STAAT VAN BATEN EN LASTEN COLLECTEDOELEN
BATEN REK 2017   REK 2016 LASTEN REK 2017   REK 2016
Collectes/giften 5695   5051 Vrolijkheid 2603   1781
Rente 2016 119   280 Mikondo 1303    
Batig saldo 2016 2520   1727 Haïti 1666   731
Hon voor collecte 240   60 Tent of Nations 1350    
        Kitoko 661   2010
        Hospice 661   1861
        Pax 330   233
        Formaat     251
        Moestuin     251
  8574   7118   8574   7118
BALANS PER 31 DECEMBER 2017
ACTIVA REK 2017   REK 2016 PASSIVA REK 2017   REK 2016
ABN AMRO 2775   1277 Vooruit ontv 1100   650
ASN 22634   24015 Nog te betalen 73    
        Reservering 1820   2000
        Saldo te verdelen 2416   2642
        Eigen vermogen 20000   20000
  25409   25292   25409   25292
Saldo te verdelen 119 Diversen staat van baten en lasten
  2297 bank   158
  2416 Feest vd Geest 250
bonnen   75
Raad van Kerken 50
    533